ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2021

                Số 43-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 3 năm 2021

-----

 

 

Ngày 01/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 3 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 3/2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và thống nhất đánh giá về kết quả công tác trong tháng 3/2021.

          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật và các Chi ủy chi bộ: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Nội trú - Y tế kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Trần Thị Hồng Phương,

Sinh viên lớp 57K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.      

Ngô Nguyễn Tiến Quân,

Sinh viên lớp 58K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.      

Hoàng Thanh Lộc,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

4.      

Đinh Thị Phượng,

Sinh viên lớp 57K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

5.      

Nguyễn Tiến Anh,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

6.      

Lê Viết Hiếu,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Ngữ Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

7.      

Uông Thị Oanh,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Ngữ Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

8.      

Đặng Thị Thu Sương,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Ngữ Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

9.      

Mai Thị Liên,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Lịch sử, Viện Sư phạm Xã hội,

10.  

Lê Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

11.  

Trần Khánh Hòa,

Sinh viên lớp 58B1 Du lịch, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

12.  

Trần Thái Sơn,

Sinh viên lớp 59B Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế,

13.  

Nguyễn Thị Mai Anh,

Cán bộ Khoa Luật,

14.  

Phan Việt Tuấn,

Sinh viên lớp 58A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

15.  

Nguyễn Xuân Tiền,

Sinh viên lớp 59A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

16.  

Nguyễn Thị Linh,

Cán bộ Trung tâm Nội trú,

17.  

Lê Đình Tri,

Cán bộ Trung tâm Nội trú.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 08/4/2021 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa Luật và các Chi ủy chi bộ: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.      

Nguyễn Quốc Thịnh,

Sinh viên lớp 59K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.      

Hoàng Phú Cường,

Sinh viên lớp 57 Kế toán (Ngành 2), Khoa Kinh tế,

3.      

Nguyễn Thị Mỹ Hoa,

Sinh viên lớp 61B7 Kế toán, Khoa Kinh tế,

4.      

Nguyễn Văn Dũng,

Cán bộ Khoa Luật,

5.      

Chu Thị Trà Giang,

Sinh viên lớp 57 Tiểu học (Ngành 2), Khoa Giáo dục,

6.      

Võ Thị Hải Huyền,

Cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

III. THẢO LUẬN VÀ CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận kỹ lưỡng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh và biểu quyết thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2020. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo quyết toán tài chính theo hướng làm rõ cơ cấu các nguồn thu, nguồn chi, bảo đảm đúng định hướng của Đảng uỷ, Hội đồng Trường.

3. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe báo cáo về công tác kiểm tra theo chuyên đề tại Đảng ủy bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường và Chi ủy chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp.

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về việc giải quyết Đơn kiến nghị của đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, gửi Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường vào ngày 31/12/2020 và ngày 01/4/2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục giải quyết Đơn kiến nghị của đồng chí Đinh Đức Tài ngày 31/12/2020 và xem xét trả lời Đơn kiến nghị của đồng chí Đinh Đức Tài ngày 01/4/2021 theo quy định.

5. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy trình Hội đồng Trường xem xét phương hướng tuyển sinh theo quy định. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để quảng bá, tư vấn tuyển sinh; xác định trách nhiệm cũng như phát huy mạnh mẽ vai trò của cán bộ, viên chức và người học để quảng bá hình ảnh của Nhà trường, làm tốt công tác tuyển sinh.

6. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương cử cán bộ, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo Công văn số 201/ĐHV-TCCB ngày 02/3/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường.

7. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương đánh giá, rà soát, bổ sung Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường và Kế hoạch Chiến lược phát triển lĩnh vực Sư phạm giai đoạn 2018 - 2022, tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 47a/QĐ-ĐHV ngày 23/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Thườn vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại phiên họp định kỳ tháng 4/2021.

8. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; định hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng và các chỉ số xếp hạng đại học, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

          IV. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 11/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

- Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 21/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

- Công văn số 248-CV/BTGTU ngày 23/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 151 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

          2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; nghiệm thu Hệ thống thông tin tổng thể Trường Đại học Vinh, quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và quảng bá tuyển sinh; đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận năng lực; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

 

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền