ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                           *                                       Nghệ An, ngày 02 tháng 10 năm 2019

                 Số 151-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI

phiên quý III năm 2019

-----

 

Ngày 02/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị để tổng kết hoạt động công tác quý III năm 2019 và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2019.

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng các Ban của Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý III năm 2019. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯỢC XEM XÉT, THÔNG QUA

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết định thành lập 04 tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tiểu ban Tuyên truyền.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 516-NQ/BCSĐ ngày 24/9/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân cấp xem xét, phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thông qua yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu… để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị chuyên đề trong quý IV/2019 để nghe và cho ý kiến đề Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Đề án thành lập Trường Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Vinh. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2019

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019), Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2019) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019); Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2019); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019), Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân... Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An. Hoàn thành học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đợt hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020. Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú. Thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai hoạt động của Bộ phận Truyền thông. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo hoàn thành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2018 - 2019. Tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 cho các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; chỉ đạo công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019; hoàn thiện Hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến (Hệ thống LMS), công tác quản lý người học, đánh giá luận văn, luận án; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản tại cơ sở I, cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, đổi mới công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai xin giấy phép hoạt động của Phòng Khám Đa khoa, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:    

- Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Hội đồng Trường;

- Các ban của Đảng uỷ;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa