ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 25 tháng 2 năm 2019

                 Số 132-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

 (khóa XXXI) phiên đột xuất tháng 2 năm 2019

-----

 

Ngày 25/2/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất tháng 2 năm 2019. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

1. Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ ngày 8/1/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2019.

2. Thực hiện Công văn số 4047-CV/TU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ giúp Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong quý II năm 2019.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để đồng chí Trần Minh Công thôi giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đến làm việc tại Phòng Đào tạo Sau đại học và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2015 - 2020.       

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

                                                                                               Đinh Xuân Khoa