ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                               *                                               TP. Vinh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

               Số 893-QĐ/ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

thành lập Đoàn kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại

các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc năm 2016

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI);

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 và Công văn số 1424 -CV/BTCTW ngày 14/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm;

- Căn cứ Quy định số 5639-QĐ/TU ngày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp;

          - Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc năm 2016, gồm các đồng chí có tên sau đây:

          1. Đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng: Trưởng đoàn;

          2. Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường: Phó Trưởng đoàn;

          3. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ: Ủy viên thư ký;

4. Đồng chí Phạm Thị Bình, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ: Ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ: Ủy viên;

6. Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục: Ủy viên;

7. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp: Ủy viên;

8. Đồng chí Lê Minh Giang, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Bí thư Đoàn trường: Ủy viên;

9. Đồng chí Hà Văn Ba, Thư ký Hội đồng Trường: Ủy viên;

10. Đồng chí Đào Việt Hồng, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: tổ chức kiểm tra hồ sơ công tác xây dựng Đảng, chấm điểm đề nghị phân loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc năm 2016; tổng hợp kết quả chấm điểm phân loại để báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét phân loại chính thức.

Điều 3. Văn phòng Đảng uỷ, các ban của Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                    

                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                PHÓ BÍ THƯ

- Như Điều 3.                                                                                     

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

                                                 

 

 

 

                    Thái Văn Thành


          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                               *                                                 TP. Vinh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

                

KẾ HOẠCH

kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận,

các chi bộ trực thuộc năm 2016

(kèm theo Quyết định số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016

của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Qua kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trong năm 2016 để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

          - Việc kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại phải bảo đảm nghiêm túc, có hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu, tránh tình trạng kiểm tra hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ HỒ SƠ KIỂM TRA

Hồ sơ phục vụ kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại bao gồm:

1. Chương trình công tác xây dựng Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ năm 2016.

2. Các biên bản, sổ ghi biên bản họp Đảng ủy bộ phận, họp Chi ủy chi bộ và họp chi bộ trong năm 2016.

3. Các nghị quyết, văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ đã ban hành trong năm 2016. Các báo cáo sơ kết, tổng kết năm; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; báo cáo chuyên đề; hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên… mà Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện trong năm 2016.

4. Hồ sơ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

5. Hồ sơ quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Sổ ghi danh sách đảng viên; sổ giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng; hồ sơ thu, nộp, chi Đảng phí của chi bộ.

7. Toàn bộ hồ sơ về đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 (bản lưu tại đảng bộ bộ phận, chi bộ).

8. Các hồ sơ minh chứng khác (nếu có).

Đề nghị các đơn vị sắp xếp hồ sơ ngăn nắp (có hộp hoặc bao đựng), đảm bảo tính hệ thống. Nội dung nào không có hồ sơ liên quan sẽ không chấm điểm.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

          1. Thời gian

          - Buổi 1: từ 19 giờ 30’ Tối thứ Ba ngày 29/11/2016

Các tổ chức đảng được kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại gồm:

+ Chi bộ khối phòng: Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại; Đào tạo; Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Hành chính Tổng hợp; Quản trị; Bảo vệ; Nội trú - Y tế; Tổ chuyên trách.

- Chi bộ khối trung tâm: Giáo dục thường xuyên; Thực hành - Thí nghiệm; Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào; Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng; Giáo dục quốc phòng - An ninh Vinh; Đào tạo liên tục.

+ Chi bộ khối khoa: Công nghệ thông tin; Sư phạm Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Địa lý - Quản lý tài nguyên; Điện tử Viễn thông; Giáo dục.

+ Chi bộ khối trường trực thuộc: Trường Trung học phổ thông Chuyên; Trường Thực hành Sư phạm.

- Buổi 2: từ 19 giờ 30’ Tối thứ Tư ngày 30/11/2016

Các tổ chức đảng được kiểm tra, chấm điểm đề nghị phân loại gồm:

+ Đảng bộ bộ phận các khoa: Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ Văn; Vật lý và Công nghệ; Lịch sử; Hóa học; Giáo dục chính trị; Sinh học; Xây dựng; Kinh tế; Nông Lâm Ngư và Luật.

+ Chi bộ cán bộ các khoa: Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ văn; Vật lý và Công nghệ; Lịch sử; Hóa học; Giáo dục chính trị; Sinh học; Xây dựng; Kinh tế; Nông Lâm Ngư và Luật.

+ Chi bộ học viên, sinh viên các khoa: Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ văn; Vật lý và Công nghệ; Lịch sử; Hóa học; Giáo dục chính trị; Sinh học; Xây dựng; Kinh tế; Nông Lâm Ngư và Luật.

2. Địa điểm:

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành.

3. Thành phần tham dự

          - Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

          - Đại diện Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc.

IV. QUY TRÌNH KIỂM TRA

          1. Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục II của hướng dẫn này. Xây dựng báo cáo thuyết minh kèm theo Bảng tự chấm điểm phân loại của đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2016 (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016) và cử người báo cáo trước Đoàn kiểm tra.

2. Đầu mỗi buổi kiểm tra, đại diện các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ mang toàn bộ hồ sơ nộp cho Đoàn kiểm tra. Kết thúc buổi kiểm tra đại diện các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ nhận lại hồ sơ từ Đoàn kiểm tra.

          3. Đoàn kiểm tra sẽ phân công các thành viên trong đoàn trực tiếp chấm hồ sơ và đề nghị phân loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2016. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm điều hành, chỉ đạo và giám sát các buổi chấm điểm, phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

          4. Kết thúc các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ họp, kết luận và làm báo cáo gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị xem xét và quyết định xếp loại chính thức cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.

V. VỀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA

          1. Thang điểm

Theo Bảng chấm điểm phân loại đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2016 do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành.

          2. Điểm bị trừ

Nếu các đảng bộ bộ phận, các chi bộ không có các nội dung sau đây thì sẽ bị trừ điểm và tính vào điểm tổng:

 

TT

Các nội dung bị trừ điểm

Điểm

bị trừ

1.        

- Có cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên vi phạm quy chế đào tạo và nền nếp công tác, học tập

-2

2.        

- Thu, nộp Đảng phí cho Đảng ủy không đúng thời gian quy định.

-5

3.        

- Trong chi bộ có đảng viên vi phạm tệ nạn xã hội.    

-5

4.        

- Trong đơn vị có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3    

-5

5.        

- Không có Chương trình hành động hoặc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

-5

6.        

- Không quán triệt và làm bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

-5

7.        

- Không triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-5

8.        

- Không có văn bản báo cáo với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức và cán bộ

-2

9.        

- Không có chương trình công tác năm 2016

-3

10.    

- Thiếu mỗi kỳ họp chi ủy/12 kỳ/năm

-2/kỳ

11.    

- Thiếu mỗi kỳ sinh hoạt/12 kỳ/năm

-2/kỳ

12.    

- Không có sinh hoạt chuyên đề

-2

13.    

- Không có biên bản họp đảng ủy bộ phận, chi ủy, chi bộ

-1/kỳ

14.    

- Xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị không đúng thời gian quy định

-1/người

15.    

- Gửi báo cáo sơ kết, tổng kết không đúng thời gian quy định

-1/báo cáo

16.    

- Thực hiện tổng kết công tác năm 2016 và gửi hồ sơ thi đua khen thưởng không đúng thời gian quy định

-2

17.    

- Không có chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

-2

18.    

- Hồ sơ kiểm tra, giám sát lưu trữ không đầy đủ, thực hiện không đúng quy trình

-5

19.    

- Trong đơn vị có đơn thư khiếu nại, tố cáo

-2/đơn

20.    

- Có tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên bị kỷ luật trong năm

-3

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra này, đề nghị các Đảng uỷ bộ phận, chi ủy chi bộ chuẩn bị tốt hồ sơ, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt cuộc kiểm tra, chấm điểm phân loại đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2016.

 

 

                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                PHÓ BÍ THƯ

- Đoàn kiểm tra,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,                                                                                            

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

                       

                         

                   Thái Văn Thành