BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 28 /KH-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc

các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thảo luận, đánh giá kết quả tái cấu trúc của đơn vị; phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; kiến nghị, đề xuất với Nhà trường để tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh trong những năm tới.

2. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đơn vị trong giai đoạn mới. Báo cáo, tham luận gửi cho Nhà trường phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Hội nghị tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

1. Đánh giá việc kiện toàn, chia tách, sáp nhập một số phòng, ban, trung tâm…, thành lập các viện trên cơ sở tái cấu trúc các khoa; thành lập các đơn vị mới.

2. Nghe báo cáo, tham luận về kết quả tái cấu trúc của đơn vị

3. Trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh trong những năm tới.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;

3. Bí thư đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ cán bộ;

4. Trưởng, phó các đơn vị;

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào ngày 29/6/2019

2. Địa điểm: thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Đoàn thể: xây dựng nội dung, chương trình Hội nghị; xây dựng Báo cáo của Nhà trường đánh giá việc kiện toàn, chia tách, sáp nhập một số phòng, ban, trung tâm…, thành lập các viện trên cơ sở tái cấu trúc các khoa; thành lập các đơn vị mới… trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.

- Tổng hợp các báo cáo, tham luận của các đơn vị.

- In ấn, phô tô các tài liệu phục vụ Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính lập dự trù kinh phí Hội nghị.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng nội dung, chương trình Hội nghị; xây dựng Báo cáo của Nhà trường đánh giá việc kiện toàn, chia tách, sáp nhập một số phòng, ban, trung tâm…, thành lập các viện trên cơ sở tái cấu trúc các khoa; thành lập các đơn vị mới… trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.

- Tổng hợp các báo cáo, tham luận của các đơn vị.

- In ấn, phô tô các tài liệu phục vụ Hội nghị.

3. Phân công chuẩn bị các báo cáo, tham luận

3.1. Các Viện đào tạo

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Viện từ khi thành lập đến nay: thuận lợi, khó khăn; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với Nhà trường.

3.2. Ban Quản lý Cơ sở II

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II từ khi thành lập đến nay: thuận lợi, khó khăn; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với Nhà trường.

3.3. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Báo cáo việc triển khai tái cấu trúc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm theo Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh và phục vụ chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO.

3.4. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm từ khi thành lập đến nay: thuận lợi, khó khăn; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với Nhà trường.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo, tham luận bằng văn bản và gửi cho Nhà trường qua địa chỉ email: dungna@vinhuni.edu.vn và tuandhv@gmail.com trước ngày 20/6/2019.

4. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Chuẩn bị nước uống và các cơ sở vật chất khác phục vụ cho Hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thanh, quyết toán kinh phí Hội nghị.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Cấp phát kinh phí tổ chức Hội nghị và hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định sau khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện để Hội nghị tổ chức đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2019./.

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, HĐT;

- Các ĐBBP, CB;

- Các đơn vị, đoàn thể quần chúng;

- Lưu: HCTH, TCCB, VPĐ-ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa