ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  

                              *                                      TP. Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

                  Số 352-CV/ĐU

   V.v. đề nghị chuẩn bị tham luận cho Hội nghị  

Đảng ủy Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015-2020

 

Kính gửi:

- Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ,

 

- Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân công cho các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường chuẩn bị tham luận để trình bày tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, như sau:

          1. Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tư nhiên

          Kết quả hoạt động của Viện Sư phạm Tự nhiên từ khi thành lập đến nay và định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020.

2. Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục chính trị

Giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          3. Chi bộ Khoa Giáo dục

          Định hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

          4. Chi bộ Phòng Đào tạo

          Việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO theo Kế hoạch số 10/KH-ĐHV ngày 8/3/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường: Thực trạng và giải pháp

          5. Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại

          Giải pháp phát triển các nhóm nghiên cứu; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Tạp chí Khoa học và đẩy mạnh công bố quốc tế.

          6. Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

          Một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Đảng ủy Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh.

          7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

          Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người học.

          8. Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" ở Trường Đại học Vinh.

9. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể khác

Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị theo chủ đề tự chọn.

 

Lưu ý:  - Bài viết trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

   - Mỗi tham luận trình bày tại Hội nghị không quá 10 phút.

             - Các bài tham luận phải gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường để duyệt nội dung và biên tập kỷ yếu trước 17 giờ ngày 29/5/2018 (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: tuandhv@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

  PHÓ BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành