ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                     TP. Vinh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

                  Số 365-CV/ĐU

           V.v. mở lớp bồi dưỡng lý luận

    chính trị cho đảng viên mới năm 2018

 

 

     Kính gửi:  Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ

 

 

Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Thời gian: Khai mạc vào 7 giờ thứ Sáu ngày 13/7/2018.

Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các Chi uỷ chi bộ lập danh sách đảng viên chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (có mẫu kèm theo) và gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 10/7/2018; đồng thời thông báo cho các đảng viên tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Các ban của Đảng ủy Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa

 


Mẫu đăng ký danh sách học viên:

mau_dang_ky_danh_sach_hoc_dang_vien_moi.doc