ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                       TP. Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

                 Số 341-CV/ĐU

V/v đề nghị lập danh sách cán bộ, đảng viên

        đăng ký học sơ cấp lý luận chính trị

 

 

Kính gửi:

- Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ,

 

­- Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

                  

 

- Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

- Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc;

- Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Thông báo số 44/TB-TTBDCT ngày 26/4/2018 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Vinh về việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2018;

Để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên của Trường Đại học Vinh được học tập, chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Vinh mở lớp sơ cấp chính trị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Là cán bộ, đảng viên của Trường Đại học Vinh chưa có bằng Sơ cấp Lý luận chính trị hoặc chưa có Giấy chứng nhận trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị theo quy định của Trung ương, nằm trong diện nguồn quy hoạch của cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học

Thời gian: Khai giảng vào hồi 7 giờ ngày 23/5/2018.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Vinh. Số 255A, đường Võ Nguyên Hiến, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Đường Phong Định - Cảng cũ). Điện thoại liên hệ: 02383.596772 hoặc 02383.592624.

3. Kinh phí

Thực hiện theo chế độ hiện hành, do cá nhân đi học tự đóng (dự kiến khoảng 200,000 đồng/người).

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường thông báo để cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng tại mục 1 biết, đăng ký đi đào tạo sơ cấp chính trị; đồng thời lập danh sách đăng ký của đơn vị (có mẫu danh sách trích ngang gửi kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 14/5/2018.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

PHÓ BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Văn ThànhXem file đính kèm

341_2018_cong_van_de_nghi_dang_ky_hoc_so_cap_chinh_tri.doc

341_2018_trich_ngang_ho_so_hoc_so_cap_chinh_tri.xls