TỈNH UỶ NGHỆ AN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TUYÊN GIÁO

                *                               Thành phố Vinh, ngày 08  tháng 8 năm 2017                                   Số   25 - HD/BTGTU                   

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

87 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 115 năm Ngày sinh

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

-----

          Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017); 87 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017) và 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nhằm khẳng định vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền để giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Phát huy hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, với tinh thần tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

5. Các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; tạo khí thế mới trong phong trào yêu nước; tăng niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước và của tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

2. Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

3. Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

4. Truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết anh hùng, hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất, đoàn kết phấn đấu để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Sự khởi sắc của quê hương Xô viết trong công cuộc đổi mới; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

5. Các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 87 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

6. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức... Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

7. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua yêu nước, "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

9. Thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017)!

2. Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh 12-9-1930 bất diệt!

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc  tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày kỷ niệm. Thực hiện tốt các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đền ơn đáp nghĩa", “Xóa đói giảm nghèo”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt".

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi gia đình chính sách, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

- Chỉ đạo và thực hiện việc trang trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp pích, cụm cổ động dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thị trấn, thị tứ, cơ quan, trường học, khu dân cư trong dịp kỷ niệm.

- Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm.

 2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày kỷ niệm; tăng cường tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; hạn chế những thông tin tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

3. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh xây dựng chương trình văn hoá, văn nghệ, tổ chức hoạt động biểu diễn, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, chỉnh trang, tôn tạo các di tích... phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm; tạo điều kiện để nhân dân và du khách đến thăm viếng, tìm hiểu các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thế thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, về tầm vóc và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và con người xứ Nghệ; kịp thời đưa tin về các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn này và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                            K/T TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);       PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;                                                đã kí        

- Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy,

 đảng ủy trực thuộc;

- Các sở: VH-TT; TT-TT;                                          

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;                                                 

- Lãnh đạo Ban;                                                                                Kha Văn Tám

- Các phòng chuyên môn;

- Chánh, Phó Văn phòng;

- Lưu VP.