ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                

                              *                                    TP. Vinh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

                  Số 04-TTr/ĐU

 

THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; quán triệt Nghị quyết hội nghị

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

 

Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

1. Thành phần tham dự:

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; đảng viên toàn Trường.

2. Nội dung:

- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30’ thứ Bảy ngày 31/12/2016.

4. Địa điểm:  Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Nhận được Thông tri này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Trưởng đoàn thể cấp Trường lập danh sách cán bộ, đảng viên sẽ tham dự hội nghị (có mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 30/12/2016 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi; đồng thời thông báo cho cán bộ, đảng viên của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ.

 

 

Nơi nhận:                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như mục 1;                                                                              BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

 

 

                                                                         Đinh Xuân Khoa

                   

Xem file đính kèm

4_2016_trieu_tap_hoi_nghi_tong_ket_nam_2016_trien_khai_nhiem_vu_2017.doc