ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                

                              *                                      TP. Vinh, ngày 18 tháng 1 năm 2017

                  Số 05-TTr/ĐU

THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

1. Thành phần tham dự:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường

- Cán bộ các ban của Đảng ủy Trường

- Thành viên Hội đồng Trường

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ

- Trưởng, Phó Trưởng đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng Tổ công tác các đơn vị trực thuộc Trường

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận

- Ban Chấp hành Đoàn Trường

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường.

2. Nội dung:

- Quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Thông qua Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30’ thứ Bảy ngày 21/1/2017.

4. Địa điểm:  Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Nhận được Thông tri này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị, Trưởng đoàn thể cấp Trường lập danh sách đại biểu theo thành phần tại mục 1 (có mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng ủy trước 17 giờ ngày 19/1/2017 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi; đồng thời thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ.

 

Nơi nhận:                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như mục 1;                                                                              BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

 

 

                                                                         Đinh Xuân Khoa

                                            


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                        

                              *                                      TP. Vinh, ngày 19 tháng 1 năm 2017

               Số          -CV/CB                            

                           

DANH SÁCH

Đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết

hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Ghi chú

1.        

 

Ban Chấp hành ĐBBP, CB

2.        

 

Trưởng đơn vị

3.        

 

Phó Trưởng đơn vị

4.        

 

Trưởng bộ môn

5.        

 

Phó Trưởng bộ môn

6.        

 

Tổ trưởng chuyên môn

7.        

 

Tổ trưởng công tác

8.        

 

Ban Chấp hành Công đoàn

9.        

 

Ban Chấp hành Đoàn trường

10.    

 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên

11.    

 

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh

12.    

 

 

13.    

 

 

14.    

 

 

15.    

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do vắng mặt

1.        

 

 

2.        

 

 

3.        

 

 

4.        

 

 

5.        

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     T/M CHI BỘ

 - Ban Thường vụ Đảng ủy,                                                   BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                     

 

                              

5_2017_trieu_tap_hoi_nghi_quan_triet_nghi_quyet_tw_4_khoa_xii.doc