ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 27 tháng 2 năm 2017

                Số 59-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 2 năm 2017

 

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 2 năm 2016.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Lịch sử, Kinh tế, Luật, Nông Lâm Ngư và Chi ủy chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.    

Nguyễn Thị Hương,

Sinh viên lớp 54A khoa Lịch sử,

2.    

Bùi Ngọc Nguyên,

Sinh viên lớp 54A khoa Lịch sử,

3.    

Nguyễn Thị Thu,

Sinh viên lớp 54A khoa Lịch sử,

4.    

Nguyễn Thị Nguyệt,

Sinh viên lớp 54B khoa Lịch sử,

5.    

Nguyễn Thị Giang,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Lịch sử,

6.    

Dương Thị Phương,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Lịch sử,

7.    

Nguyễn Thị Thùy,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Lịch sử,

8.    

Bùi Thị Ngần,

Sinh viên lớp 55A2 khoa Lịch sử,

9.    

Trương Văn Lợi,

Sinh viên lớp 55B2 khoa Lịch sử,

10.    

Đặng Thị Gấm

Sinh viên lớp 56B2 khoa Lịch sử,

11.    

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Kinh tế,

12.    

Chu Thị Duyên,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Kinh tế,

13.    

Nguyễn Thị Hồng Ngọc,

Sinh viên lớp 54B2 khoa Kinh tế,

14.    

Cao Thị Phương,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Kinh tế,

15.    

Nguyễn Thị Thùy Dung,

Cán bộ khoa Luật,

16.    

Phan Thị Sen,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Nông Lâm Ngư,

17.    

Nguyễn Thị Mai,

Sinh viên lớp 54A khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

18.    

Lê Thị Trang,

Sinh viên lớp 54A khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

19.    

Hồ Văn Cường,

Sinh viên lớp 54K1 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

20.    

Nguyễn Thị Hà,

Sinh viên lớp 54K2 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

21.    

Lê Ngọc Nghĩa,

Sinh viên lớp 54K2 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

22.    

Nguyễn Thị Oanh,

Sinh viên lớp 54K2 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

23.    

Trần Thị Huệ,

Sinh viên lớp 54K3 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

24.    

Phạm Thanh Phương,

Sinh viên lớp 54K3 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

25.    

Ngô Thị Thúy,

Sinh viên lớp 54K4 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

26.    

Hoàng Thị Kiều Dung,

Sinh viên lớp 54K5 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

27.    

Hoàng Thị Diệu Thùy,

Sinh viên lớp 54K6 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

28.    

Phan Hồng Nghĩa,

Sinh viên lớp 54K8 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

29.    

Tôn Thị Thu Hiền,

Sinh viên lớp 54K9 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

30.    

Nguyễn Bá Thiều,

Sinh viên lớp 54K10 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

31.    

Võ Văn Toàn,

Sinh viên lớp 54K11 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 06/3/2017 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Giáo dục chính trị, Kinh tế chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.    

Nguyễn Đình Thêm,

Cao học 24 khoa Giáo dục chính trị,

2.    

Nguyễn Văn Nam,

Sinh viên lớp 53B khoa Giáo dục chính trị,

3.    

Trịnh Phạm Hoàng Anh,

Sinh viên lớp 56B1 khoa Kinh tế,

4.    

Nguyễn Mỹ Linh,

Sinh viên lớp 56B4 khoa Kinh tế,

5.    

Trịnh Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 56B8 khoa Kinh tế.

          3. Thông qua kế hoạch kiểm điểm tập thể và cá nhân tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị trực thuộc Trường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

          Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thông qua kế hoạch kiểm điểm tập thể và cá nhân tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Đảng ủy theo Thông báo số 58-TB/ĐU ngày 08/2/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, hướng dẫn, tham dự kiểm điểm, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm, dự kiến kết luận việc kiểm điểm và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm tại các tổ chức đảng, đơn vị được phân công cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị chủ động liên hệ trực tiếp với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được phân công phụ trách để thống nhất lịch cụ thể và mời các thành viên Đoàn công tác tham dự, theo dõi, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định. Sau hội nghị kiểm điểm (7 ngày) các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) gồm: (1). Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân (kèm theo kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm); (2). Báo cáo tiếp thu, giải trình các gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với tập thể, cá nhân (nếu có); (3).Tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân.

          III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của các khoa đào tạo: Khoa Sư phạm Toán học, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Khoa Công nghệ thông tin. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân công Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ hướng dẫn các khoa thực hiện tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2012 - 2017 theo đúng quy định.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất về chủ trương tái cấu trúc các khoa đào tạo để trình Hội đồng Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý I năm 2017 cho ý kiến.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất chủ trương kiện toàn cấp ủy và Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên kể từ ngày 01/3/2017. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện quy trình kiện toàn cấp ủy và Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo đúng quy định.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Tổ chuyên môn và bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Chuyên môn cho Trường Thực hành Sư phạm, cụ thể như sau:

          - Tách Tổ Trung học cơ sở thành 02 tổ gồm: Tổ Tự nhiên và Tổ Xã hội.

          - Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Hồ Thị Thanh Lịch, giáo viên Vật lý, giữ chức Tổ trưởng Tổ Tự nhiên.

          - Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Bích Thủy, Tổ trưởng Tổ Trung học cơ sở, giáo viên Ngữ Văn, giữ chức Tổ trưởng Tổ Xã hội.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Khoa Luật xin thực hiện quy trình kiện toàn Trưởng bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế và Trưởng bộ môn Luật Dân sự. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo Khoa Luật thực hiện theo đúng quy định.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Đề án tái cấu trúc bộ môn của Khoa Xây dựng. Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập bộ môn và bổ nhiệm Trưởng bộ môn của Khoa Xây dựng, cụ thể như sau:

          - Thành lập bộ môn Cơ sở Xây dựng.

          - Thành lập bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

          - Thành lập bộ môn Cầu đường.

          - Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trọng Hà, giảng viên Khoa Xây dựng, giữ chức Phó Trưởng bộ môn Cơ sở Xây dựng.

- Bổ nhiệm TS. Trần Ngọc Long, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xây dựng, kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

          - Bổ nhiệm ThS. Lê Thanh Hải, Phó Trưởng bộ môn Kết cấu công trình, giữ chức Phó Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

          - Bổ nhiệm TS. Phan Văn Tiến, Trưởng bộ môn Cơ sở và Vật liệu xây dựng, giữ chức Trưởng bộ môn Cầu đường.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm ThS. Phạm Tiến Đông, chuyên viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại thành phố Hồ Chí Minh.

          8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án thành lập 02 trung tâm trực thuộc Trường (Trung tâm Nghiên cứu khoa học chất lượng cao và Trung tâm Hưng Bình) để trình Hội đồng Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý I năm 2017 cho ý kiến.

          9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý I năm 2017 cho ý kiến.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2017-2022). Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và thực hiện Chỉ thị để tổ chức Đoàn các cấp tiến hành đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng lịch trình quy định. Thời gian đại hội đại biểu các Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 hoàn thành trong tháng 3 năm 2017; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức vào tháng 5 năm 2017.

IV. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Kế hoạch số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

- Kế hoạch số 19-KH/BTCTU ngày 06/2/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra công tác đảng viên năm 2017.

- Thông báo số 18-TB/DVTU ngày 06/2/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về phân công theo dõi công tác dân vận các cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách các lĩnh vực công tác và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh.

- Công văn số 1804-CV/TU ngày 09/2/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về lưu ý một số nội dung trong công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Chương trình số 11-CTr/DVTU ngày 12/2/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác Dân vận năm 2017.

- Báo cáo số 106-BC/BTGTU ngày 14/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2017.

- Chương trình số 12-CTr/DVTU ngày 20/2/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác Dân tộc - Tôn giáo năm 2017.

- Công văn số 1870-CV/TU ngày 20/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Thông báo số 19-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

- Công văn số 468-CV/BTGTU ngày 21/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Công văn số 37-CV/UBKTTU ngày 22/2/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2017

1. Chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị trực thuộc Trường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, định mức lao động, sắp xếp vị trí việc làm tại các đơn vị; hoàn thành quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản của Nhà trường năm 2016; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại các cơ sở của Trường. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

2. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; mở thêm một số ngành đào tạo trình độ đại học, chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, hệ đào tạo trung học phổ thông chất lượng cao; triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2022 và Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2017; xây dựng đề án và chương trình đào tạo văn bằng 2 trong và ngoài Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành chương trình đào tạo cao học thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành đào tạo; chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức của Nhà trường, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường đại học giai đoạn 2011 - 2015. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2017; tổ chức Đại hội các liên chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đoàn trường, Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Công đoàn Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa