ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                      TP. Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

                Số 50-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 10 năm 2016

 

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 10 năm 2016.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Xây dựng và các chi ủy chi bộ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Điện tử Viễn thông, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh Vinh kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.    

Bùi Thị Hoài,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Ngữ Văn,

2.    

Nguyễn Thị Hà,

Sinh viên lớp 55A1 khoa Sư phạm Ngữ Văn,

3.    

Lê Thị Minh,

Sinh viên lớp 55A1 khoa Sư phạm Ngữ Văn,

4.    

Trương Thị Thúy,

Sinh viên lớp 55A1 khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5.    

Dương Thị Thùy,

Sinh viên lớp 55A2 khoa Sư phạm Ngữ Văn,

6.    

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 54B khoa Lịch sử,

7.    

Nguyễn Thị Hoài,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Lịch sử,

8.    

Đinh Thị Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 55B khoa Lịch sử,

9.    

Nguyễn Thị Hương,

Sinh viên lớp 55B1 khoa Lịch sử,

10.    

Trần Thị Minh Phương,

Sinh viên lớp 55B1 khoa Lịch sử,

11.    

Võ Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55B1 khoa Lịch sử,

12.    

Nguyễn Thị Kiều Loan,

Sinh viên lớp 55B2 khoa Lịch sử,

13.    

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 55B2 khoa Lịch sử,

14.    

Lê Văn Hoàng,

Sinh viên lớp 53K5 khoa Xây dựng,

15.    

Ngô Trí Bắc,

Sinh viên lớp 53K5 khoa Xây dựng,

16.    

Nguyễn Thế Hoàng,

Sinh viên lớp 53K6 khoa Xây dựng,

17.    

Nguyễn Thị Trang,

Sinh viên lớp 54K1 khoa Xây dựng,

18.    

Lê Thị Mỹ Linh,

Sinh viên lớp 54A1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

19.    

Lê Thị Lam Trà,

Sinh viên lớp 54A1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

20.    

Bùi Thị Ngọc Ánh,

Sinh viên lớp 54A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

21.    

Lê Thị Thảo Nguyên,

Sinh viên lớp 54A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

22.    

Nguyễn Thị Linh Trà,

Sinh viên lớp 54A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

23.    

Trần Thị Hằng,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

24.    

Trần Thị Linh,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

25.    

Nguyễn Trí Hùng,

Sinh viên lớp 54B2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

26.    

Đặng Thị Hương,

Sinh viên lớp 54B2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

27.    

Đặng Thái Sơn,

Cán bộ khoa Điện tử Viễn thông,

28.    

Cao Thị Bình,

Sinh viên lớp 54A khoa Giáo dục quốc phòng,

29.    

Đậu Bá Chung,

Sinh viên lớp 54A khoa Giáo dục quốc phòng.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 20/11/2016 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và chuẩn y đề nghị của đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Kinh tế, Giáo dục chính trị và chi ủy chi bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Phòng Bảo vệ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.    

Nguyễn Thị Quỳnh Giang,

Sinh viên lớp 56A1 khoa Sư phạm Ngữ văn,

2.    

Phan Thị Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 56A2 khoa Sư phạm Ngữ văn,

3.    

Nguyễn Hà Vi,

Sinh viên lớp 56A2 khoa Sư phạm Ngữ văn,

4.    

Võ Thị Mỹ Linh,

Sinh viên lớp 54A khoa Lịch sử,

5.    

Trần Thị Lê Na,

Sinh viên lớp 54B khoa Lịch sử,

6.    

Nguyễn Thị Thùy Dung,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Lịch sử,

7.    

Bùi Thị An Na

Sinh viên lớp 54B2 khoa Lịch sử,

8.    

Hồ Thị Thu,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Lịch sử,

9.    

Nguyễn Thị Ngân,

Sinh viên lớp 55A1 khoa Lịch sử,

10.          

Nguyễn Thị Thu Xoan,

Sinh viên lớp 56B khoa Lịch sử,

11.          

Lê Thị Hà,

Sinh viên lớp 56B2 khoa Lịch sử,

12.          

Trương Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 53B1 khoa Kinh tế,

13.          

Trần Đình Thông,

Sinh viên lớp 53B2 khoa Kinh tế,

14.          

Đoàn Thị Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 53B4 khoa Kinh tế,

15.          

Nguyễn Văn Nghiệp,

Sinh viên lớp 56B khoa Giáo dục chính trị,

16.          

Trần Nhất Chung,

Sinh viên lớp 56A1 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

17.          

Nguyễn Thị Mỹ Duyên,

Sinh viên lớp 56A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

18.          

Trần Hồng Phúc,

Sinh viên lớp 56A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

19.          

Nguyễn Sỹ Hùng,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho ý kiến về chủ trương thực hiện quy trình đề nghị bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định của cấp ủy cấp trên.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và đồng ý để 01 cán bộ xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để chuyển sang làm công tác chuyên môn.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 Trưởng bộ môn do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế đào tạo của Nhà trường.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chuẩn y đề nghị của Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp về bổ sung cấp ủy viên, cụ thể như sau:

- Bổ sung đồng chí Lê Minh Giang, Trưởng bộ phận Một cửa Phòng Hành chính Tổng hợp, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

- Bổ sung đồng chí Phạm Thị Tuyên, Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Khoa Vật lý và Công nghệ về kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành chi bộ cán bộ và Ban Chấp hành chi bộ học viên, sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THANH TRA GIÁO DỤC

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung chính như sau: đánh giá kết quả tuyển sinh của Nhà trường năm 2016; định hướng hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm; đánh giá và bàn giải pháp tăng cường việc liên kết, hợp tác đào tạo tại tỉnh Nghệ An nói riêng và các địa phương khác trong cả nước nói chung...

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tái cấu trúc Nhà trường; thống nhất về chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; cho ý kiến về việc thực hiện Quy định của Nhà trường về điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giảng viên chính, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư...

VI. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

- Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; tầm nhìn đến năm 2025.

- Công văn số 285-CV/BTGTU ngày 12/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác lý luận chính trị năm 2017.

- Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Công văn số 1490-CV/TU ngày 14/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thông tri số 02-TT/TU ngày 14/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Báo cáo số 98-BC/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về 04 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Báo cáo số 108-BC/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 18/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 19/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016.

- Hướng dẫn số 19-HD/BTCTU ngày 19/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về bảng điểm và phân loại thi đua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2016.

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016.

- Thông báo số 26-TB/BTCTU ngày 20/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về phân công bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo Ban.

- Kết luận số 09-KL/TU ngày 24/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

- Công văn số 534-CV/BTCTU ngày 24/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

- Kết luận số 10-KL/TU ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 02 năm thực hiện Đề án phát triển cây, con chủ yếu gắn với cơ chế quản lý đất đai, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Kết luận số 11-KL/TU ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khóa XVII) về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020.

- Kết luận số 12-KL/TU ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020.

- Hướng dẫn số 03-HD/VPTU ngày 27/10/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua văn phòng các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; văn phòng các Ban Tỉnh ủy năm 2016.

- Công văn số 305-CV/BTGTU ngày 28/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc gửi báo cáo tổng kết và chấm điểm năm 2016.

- Công văn số 329-CV/UBKTTU ngày 31/10/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về chuẩn bị hồ sơ đánh giá, xếp loại năm 2016.

- Công văn số 311-CV/BTGTU ngày 31/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc gửi tài liệu tuyên truyền về tình hình liên quan đến khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

- Báo cáo số 70-CV/BTGTU ngày 31/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 10/2016.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2016

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016). Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, phát thẻ đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt  tháng 11 năm 2016. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc Nhà trường, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh; xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường; chuẩn bị hồ sơ kiểm điểm tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO; tổng kết công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo chấm điểm, đề nghị phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2016; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa