ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                     TP. Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

                Số 46-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI

phiên đột xuất tháng 11 năm 2016

 

 

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Nhà trường.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy Trường trình xin ý kiến các nội dung về công tác tổ chức và cán bộ, tất cả các ý kiến phát biểu, thảo luận đều nhất trí với tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy Trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã biểu quyết thống nhất cao thông qua những nội dung chính sau đây:

1. Điều động đồng chí Nguyễn Hồng Quảng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, đến công tác tại Nhà xuất bản Đại học Vinh và giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Điều động đồng chí Mai Văn Lưu, Phó Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ, đến công tác tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm và giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Chỉ định đồng chí Mai Văn Lưu tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2018.

4. Điều động đồng chí Nguyễn Thế Tân, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư, đến công tác tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm và giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Tân tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2018.

6. Đồng ý để đồng chí Trần Tú Khánh, Phó Hiệu trưởng, thôi kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7. Đồng ý chuyển một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

8. Đổi tên Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục thành Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. Đổi tên Chi bộ Trung tâm Đào tạo liên tục thành Chi bộ Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

9. Bổ nhiệm đồng chí Lê Công Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất giao Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện các nội dung nêu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,

- Các ban của Đảng uỷ,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa