ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            

                            *                                             TP. Vinh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

               Số 01-QĐ/ĐU                           

 

QUY ĐỊNH

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên

 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong chỉ đạo

các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn, quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 6332-QĐ/TU ngày 27/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020;

          - Căn cứ Thông báo số 04-TB/ĐU ngày 01/06/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khóa XXXI) phụ trách các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc;

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách như sau:

          1. Nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

          - Chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của Trường trong từng thời gian và vận dụng vào thực tế đơn vị để triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Nghệ An, của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể.

          - Nắm tình hình toàn diện đơn vị được phân công phụ trách. Kịp thời phát hiện những mặt yếu, khâu yếu và trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của cấp trên, của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trường hợp các vấn đề vượt khả năng và thẩm quyền cần trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường để có biện pháp giải quyết.

          - Kịp thời tổng kết thực tiễn, phát hiện nhân tố mới, cách làm mới ở đơn vị, làm cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nghiên cứu và phổ biến cho các đơn vị khác áp dụng, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách cần bổ sung, hoàn thiện áp dụng cho toàn Trường.

          - Nắm tình hình công tác tổ chức và cán bộ tại đơn vị được phân công phụ trách để cùng với Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định về việc quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm; điều động, luân chuyển; nhận xét, đánh giá; khen thưởng, kỷ luật đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị.

          2. Nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

          - Chủ động hoặc theo yêu cầu của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách đơn vị thực hiện các nội dung được ghi trong phần 1.

          - Trước khi báo cáo Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cần trao đổi với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách đơn vị. Trường hợp nhận xét của mình khác với nhận xét của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, được quyền báo cáo theo quan điểm, nhận xét của mình.

          3. Quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

          - Được quyền yêu cầu thủ trưởng, bí thư các đơn vị giúp mình nắm tình hình đơn vị.

- Có quyền yêu cầu Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ và thủ trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Được dự họp Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ các đơn vị.

          - Yêu cầu cấp ủy các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo của mình trên cơ sở các quy định tại phần 1.1.

          4. Quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

          - Được các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc cung cấp đầy đủ, thường xuyên các thông tin về hoạt động của đơn vị.

          - Được tham gia đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động, phong trào của đơn vị, phản ánh cho Ban Thường vụ Đảng ủyTrường những thông tin về công tác tổ chức và cán bộ.

          5. Trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

          - Thực hiện các chế độ báo cáo với Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy (bằng văn bản) về tình hình đảng bộ bộ phận, chi bộ được phân công phụ trách, các ý kiến chỉ đạo của bản thân với đơn vị.

          - Khi kiểm điểm, đánh giá hoạt động, phong trào của các đơn vị cũng như phong trào trên từng lĩnh vực, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đơn vị phải kiểm điểm về đóng góp và trách nhiệm của mình. Đặc biệt là trách nhiệm nắm và phát hiện tình hình, nắm và phát hiện cán bộ; trách nhiệm trong việc phối hợp chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                          BÍ THƯ

 - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

 - Các đơn vị, các đoàn thể,

 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                                                  

                                                                                    Đinh Xuân Khoa