ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 08 tháng 2 năm 2018

                  Số 1656-QĐ/ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

V.v chun y kết qu bu c Ban Chp hành,

Bí thư, Phó Bí thư các chi b nhim k 2017 - 2020

 

 

          - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

          - Căn c Tờ trình của các Chi ủy chi bộ về việc đề nghị chuẩn y kết qu bu c Ban Chp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhim k 2017 - 2020;

          - Xét đề ngh ca Ban T chc Đảng uỷ Trường,

         

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2.

Các ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và các đồng chí có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                    

            

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                        BÍ THƯ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Hội đồng Trường;

- Các ban của Đảng ủy;

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

- Các đơn vị, đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

                                                                           Đinh Xuân Khoa

         


         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 08 tháng 2 năm 2018

                

DANH SÁCH

Ban Chp hành, Bí thư, Phó Bí thư

các chi b nhim k 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1656-QĐ/ĐU

ngày 08/2/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

 

        

TT

Tên chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

1.      

Chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Chiến Thắng

Thái Thị Hồng Lam

Trần Xuân Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

2.      

Chi bộ cán bộ Ngành Vật lý

Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Nhị

Chu Văn Lanh

Bùi Đình Thuận

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

3.      

Chi bộ cán bộ Ngành Hóa học

Viện Sư phạm Tự nhiên

Lê Danh Bình

Lê Đức Giang

Đinh Thị Trường Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

4.      

Chi bộ cán bộ Ngành Sinh học

Viện Sư phạm Tự nhiên

Mai Văn Chung

Nguyễn Thị Giang An

Nguyễn Bá Hoành

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

5.      

Chi bộ học viên, sinh viên

Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Đu San

Lê Mai Linh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

6.      

Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật

 và Công nghệ

Nguyễn Tiến Dũng

Hoàng Hữu Việt

Lê Văn Chương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

7.      

Chi bộ học viên, sinh viên

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Trịnh Ngọc Hoàng

Bí thư

8.      

Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Trần Đình Thắng

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

9.      

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

10.  

Chi bộ cán bộ khoa

Khoa Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

11.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Sư phạm Ngữ Văn

Hồ Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

12.  

Chi bộ cán bộ Khoa Lịch sử

Nguyễn Văn Tuấn

Lê Thế Cường

Nguyễn Hồng Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

13.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Lịch sử

Võ Thị Hoài Thương

Nguyễn Đình Hữu

Nguyễn Thị Thu Xoan

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

14.  

Chi bộ cán bộ Khoa Giáo dục chính trị

Trần Viết Quang

Nguyễn Thái Sơn

Vũ Thị Phương Lê

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

15.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Giáo dục chính trị

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Thị Mỹ Âu

Bí thư

Phó Bí thư

16.  

Chi bộ cán bộ Khoa Kinh tế

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Hoài Nam

Thái Thị Kim Oanh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

17.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Kinh tế

Nguyễn Thị Minh Phượng

Lê Thị Dung

Trịnh Phạm Hoàng Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

18.  

Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

19.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

20.  

Chi bộ cán bộ Khoa Luật

Phạm Thị Huyền Sang

Đinh Ngọc Thắng

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

21.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Luật

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vũ Ngọc Hanh

Nguyễn Thị Lan Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

22.  

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Thị Kim Anh

Phan Thị Hương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

23.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Duy Bình

Nguyễn Văn Hướng

Đặng Thị Trang

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

24.  

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Lê Thanh Hải

Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Duy Khánh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

25.  

Chi bộ học viên, sinh viên

Khoa Xây dựng

Nguyễn Tất Dung

Lê Quang Nam

Phó Bí thư

Ủy viên

26.  

Chi bộ Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Chu Thị Thủy An

Lê Thục Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

27.  

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Ngọc Việt

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Trí Lục

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

28.  

Chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

Nguyễn Thị Trang Thanh

Đậu Khắc Tài

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

29.  

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trần Văn Thông

Trương Xuân Dũng

Nguyễn Đình Lưu

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

30.  

Chi bộ Trường Trung học

phổ thông Chuyên

Lê Xuân Sơn

Nguyễn Ánh Dương

Hoàng Thị Thúy Hương

Lê Khánh Hưng

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

31.  

Chi bộ Trường Thực hành

Sư phạm

Phan Xuân Phồn

Nguyễn Thị Bích Lê

Đỗ Thị Hà

Trần Thị Thanh Xuân

Lê Thị Bích Thủy

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

32.  

Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn

Thiều Đình Phong

Bí thư

Phó Bí thư

33.  

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Nguyễn Anh Dũng

Đinh Phan Khôi

Nguyễn Hồng Quảng

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

34.  

Chi bộ Phòng Đào tạo

Trần Bá Tiến

Nguyễn Thanh Mỹ

Nguyễn Thành Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

35.  

Chi bộ Phòng Sau đại học - Thanh tra giáo dục

Nguyễn Văn Phú

Đinh Trung Thành

Nguyễn Tiến Cường

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

36.  

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu

Bí thư

37.  

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đậu Đăng Tuấn

Hoàng Việt Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

38.  

Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa

Lê Minh Giang

Phạm Thị Tuyên

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

39.  

Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư

Nguyễn Hữu Sáng

Vũ Chí Cường

Trần Đình Luân

Đinh Hồng Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

40.  

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Lê Văn Hậu

Lê Công Đức

Lê Duy Linh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

41.  

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo

chất lượng

Trần Đình Quang

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trần Thị Hằng

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

42.  

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Mai Văn Lưu

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Hồng Lam

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

43.  

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Vũ Duy Hiệp

Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Thái Sơn

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

44.  

Chi bộ Nội trú - Y tế

Thái Thị Tân

Trần Minh Công

Trần Châu Thành

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên