ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 23 tháng 5 năm 2016

               Số 05-KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để cán bộ, đảng viên, viên chức và người học nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người học, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 - Cấp ủy đảng các cấp phải gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, làm cho cán bộ, đảng viên và người học có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

- Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải làm rõ một số vấn đề sau đây: Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của đồng chí về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, đồng chí liên hệ với thực tiễn công việc của mình đang đảm nhiệm tại đơn vị. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quản để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU

1. Nội dung: Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội ở các chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng.

- Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

- Chuyên đề 3: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

- Thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy mình về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2. Tài liệu

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên.

- Tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

- Tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn.

- Tài liệu Hỏi - Đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị, xã hội và phổ biến trong nhân dân.

- Dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

3. Về xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội của cấp mình, tình hình thực tiễn của đơn vị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của cấp mình nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.  

Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đoàn thể phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, đơn vị, đoàn thể và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết của các đơn vị.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Cấp Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Trường.

1.1. Thành phần

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường.

- Bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trực thuộc Trường.

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường.

- Các cán bộ là nhà giáo ưu tú, giáo sư, phó giáo sư đang công tác tại Trường.

- Trưởng các bộ môn, tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ công tác.

- Chủ tịch các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường.

1.2. Thời gian

Dự kiến vào ngày 21/6/2016.

1.3. Nội dung

- Quán triệt những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

- Thảo luận về nội dung và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, giải đáp, tổng kết.

1.4. Báo cáo viên

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường.

2. Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị mình.

2.1. Thành phần

Cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị.

2.2. Thời gian

Hoàn thành trước ngày 30/7/2016.

2.3. Nội dung

- Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

- Thảo luận nội dung chương trình hành động, giải đáp, tổng kết.

2.4. Báo cáo viên

Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính.

IV. TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

1. Các cấp uỷ đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường căn cứ vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến người học.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chỉ đạo, định hướng Ban Biên tập website Trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

3. Các đoàn thể cấp Trường tổ chức giới thiệu và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên. Tập trung vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

V. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đảng ủy

- Chủ trì, phối hợp với các ban của Đảng ủy và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Chuẩn bị đề cương bài giảng và tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phòng Hành chính Tổng hợp triệu tập đại biểu, chuẩn bị tài liệu, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ, các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo kế hoạch; lập dự trù kinh phí hội nghị.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng chương trình, phân công báo cáo viên hội nghị quán triệt.

- Chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng bộ Trường và trên website Trường.

- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện kế hoạch này.

3. Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt; thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình…). Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; thảo luận và thông qua chương trình hành động của cấp ủy mình; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân; chỉ đạo việc viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, viên chức một cách thiết thực, không qua loa, hình thức; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và chỉ đạo hình thức đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy đảng tại đơn vị mình.

4. Các đoàn thể cấp Trường tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

5. Ban Biên tập websie Trường xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung Nghị quyết; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy Trường) theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

BÍ THƯ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

 

- Các ban của Đảng ủy,

 

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

 

- Các đơn vị, các đoàn thể,

 

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

Đinh Xuân Khoa