ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                            *                                        TP. Vinh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

                Số 23-HD/ĐU                          

 

HƯỚNG DẪN

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường tiến hành kiểm điểm 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, như sau:

I. NỘI  DUNG, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm, đánh giá toàn diện 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Cần làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người học đối với sự phát triển của đơn vị, Nhà trường và tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

3. Làm tốt công tác chuẩn bị, báo cáo cần viết ngắn gọn, có tính khái quát cao, có số liệu minh họa; tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

II. CHUẨN BỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ Ở CẤP TRƯỜNG

1. Ban Giám hiệu Nhà trường

- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Trường rà soát, kiểm điểm việc triển khai các chương trình, đề án (được phân công) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Báo cáo (về lĩnh vực phụ trách) kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thời gian hoàn thành và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể): trước ngày 15/5/2018.

2. Các ban của Đảng ủy và các đoàn thể cấp Trường

- Rà soát, kiểm điểm đánh giá việc triển khai các chương trình, đề án (được phân công) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Báo cáo (về lĩnh vực phụ trách) kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thời gian hoàn thành và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: trước ngày 15/5/2018.

3. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy xây dựng các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thời gian hoàn thành và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: trước ngày 23/5/2018.

III. CÁC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CÁC CHI BỘ, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

1. Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên để kiểm điểm kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 phù hợp với thực tế của đơn vị. Cụ thể như sau:

1.1. Việc quán triệt và triển khai thực hiện

- Tình hình quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Việc cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch công tác ở tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Những chuyển biến trong nhận thức về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đơn vị, Nhà trường và tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, góp ý việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

- Những hạn chế, yếu kém trong công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

1.2. Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

- Đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các nghị quyết, phân tích bối cảnh tình hình của tỉnh, Nhà trường và đơn vị, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

2. Các đảng bộ bộ phận tiến hành bầu bổ sung cấp ủy viên (nếu thiếu). Việc lựa chọn để giới thiệu nhân sự và bầu vào cấp uỷ phải đảm bảo tiêu chuẩn cấp uỷ viên được quy định trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2015 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 19/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và căn cứ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt theo Quyết định số 1551-QĐ/ĐU ngày 02/10/2017. Cấp ủy viên phải có kh năng xây dng, lãnh đạo, ch đạo thc hin có hiu qu các ch th, ngh quyết, chương trình, kế hoch công tác đã được cp y thông qua. Chăm lo công tác tư tưởng, t chc cán b, vn động qun chúng và công tác kim tra, giám sát thc hin các ch th, ngh quyết ca Đảng. Nm vng và ch đạo, điu hành, thc hin có hiu qu các nhim v qun lý Nhà nước theo quy định ca pháp lut. Có tính Đảng cao, quyết đoán và kiên quyết trong ch đạo, điu hành các nhim v chính tr; thc hành tiết kim, chng lãng phí, tích cc thc hin ci cách hành chính và chăm lo xây dng đội ngũ cán b, viên chc trong sch, vng mnh. Có năng lc trin khai, t chc thc hin kp thi, sáng to, có hiu qu các ch trương, ngh quyết ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước.

Thời gian hoàn thành và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể): trước ngày 20/5/2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường kiểm điểm kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tổng hợp kết quả, báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường duyệt nội dung báo cáo, nhân sự bổ sung cấp ủy (nếu có), theo dõi, chỉ đạo và tham dự hội nghị kiểm điểm tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách.

3. Sau hội nghị, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể hoàn chnh h sơ hội nghị gi v Văn phòng Đảng - Đoàn thể chm nht là ngày 20/5/2018. H sơ bao gm:

- Các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành về 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Ngh quyết hi nghị.

- T trình đề ngh chun y kết quả bầu bổ sung cấp ủy viên (nếu có).

- Danh sách trích ngang cấp ủy viên được bầu bổ sung (nếu có).

- Biên bn t chc hội nghị kiểm điểm.

- Biên bn bu bổ sung cấp ủy viên (nếu có).

- Sơ yếu lí lch (theo mu 2C) và các văn bng, chng ch (có chng thc) ca các đồng chí được bu bổ sung cấp ủy viên (nếu có).

Các mu kèm theo Hướng dn này được đăng trên website ca Đảng u Trường và gi qua phn mm văn phòng đin t IOffice.

4. Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để giải quyết kịp thời.

          Nhận được hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Hội đồng Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                              Đinh Xuân Khoa